Extraescolars


===========================================================


AULA2
·     SALTIMBANQUI (Educació infantil)

De ben petits tots els nens i nenes són uns belluguets, corren, salten,  rodolen, investiguen, etc. La qüestió és no parar quiets. Amb la extraescolar de Saltimbanqui volem aprofitar aquesta energia per jugar amb tot el cos.

A través del moviment els nens i nenes van organitzant mentalment el món exterior i per això les activitats de psicomotricitat van encaminades a aconseguir el desenvolupament de les funcions motrius, del moviment i de l’acció i el desenvolupament de les funcions psíquiques.

Com ho farem

Durant les diferents sessions farem tot tipus de jocs moguts on els infants hauran de fer diferents circuits sols o amb parella, investigar els diferents espais centrant-nos en el moviment i la participació de tots els nens i nenes.

Al finalitzar el trimestre realitzarem un circuit de demostració obert a totes les famílies.

Què treballarem

▪ Treballar la psicomotricitat.
▪ Adquirir nocions espacials, temporals i de lateralitat.
▪ Potenciar l’expressió tant corporal com vocal.


·     JUDO (Primària)

Jigoro Kano (mestre fundador del judo) va voler que un dels principals objectius del Judo fos l’educació i la formació dels joves. És per això que la practica d’aquest esport permet un exercici físic i l’educació en valors com la cooperació, el coneixement del propi cos, aprendre a adaptar-se als canvis i fins i tot a la resolució dels conflictes.

Com ho fem

El judo, com a esport, es caracteritza per la constant necessitat d’adaptar-se als diferents adversaris i situacions a la vegada que explorem les accions amb les que podem obtenir major rendiment. Això és el que ens fa escollir entre diferents recursos en funció de les possibilitats personals. Per aquest motiu les diferents activitats en les sessions de judo seran simples, utilitzant una metodologia activa i començant les primeres sessions a través del joc.

Què treballarem

▪ Utilitzar la força de l’altre per desequilibrar-lo.
▪ Aprendre les claus bàsiques del Judo.
▪ Experimentar de primera mà l’esport d’una forma vivencial i divertida.
▪ Aprendre diferents tècniques i moviments.


·     ENTRE BAMBOLINES (Cicle mitjà i superior)

El teatre és un mitjà per expressar sentiments, per explicar històries, per connectar amb altres persones. El teatre és una activitat que potencia les capacitats comunicatives i pot ajudar de manera molt eficaç l’ensenyant en l’educació de l’expressió corporal i oral dels infants.

Volem acostar als nens i nenes el teatre a través d’una manera molt propera a la seva activitat quotidiana, el joc. 

Així doncs, el teatre constitueix una part molt important en l’educació de l’expressió corporal i oral dels infants. Els dóna eines per aprendre a expressar i comunicar els propis sentiments, autocriticar-se, enriquir els seus mitjans d’expressió i la seva espontaneïtat.

Fer teatre és treballar en equip, un valor molt important en la societat actual. Els nens aprenen la importància de treballar conjuntament i la valoren, reconeixen que en un equip tothom és important i que es treballa per tirar endavant un projecte comú.

Com ho farem

Al final de curs volem representar una obra teatral. Per aquesta representació implicarem als nens i nenes en tot el seu procés: des de escollir quina obra, repartir papers fins a l’escenografia. I com no, a que siguin els autèntics protagonistes participant com a actors.

Què treballarem

▪ Afavorir els diferents medis d’expressió (verbal, musical, coneixement corporal, producció plàstica...)
▪ Estimular l’esperit crític.
▪ Afavorir les relacions personals amb companys i adults.
▪ Participar en la planificació i realització d’activitats de grup


·     MULTIESPORTS (Primària)

L’esport és una eina educativa que ens permet conèixer el nostre cos, apropem l’exercici físic i la bona salut als participants i a més a més ens facilita la interacció amb els altres. Per tant, entenem la roda d’esports com una activitat totalment interactiva amb els altres i amb l’entorn, on treballarem l’autoconeixement, la cooperació i les ganes de passar-s’ho bé tot gaudint de l’activitat esportiva.

Com ho farem

Amb la roda d’esports pretenem introduir la pràctica de diferents esports, a través dels interessos dels nens i nenes.

La diversitat d’esports que practicarem, converteix aquesta extraescolar en molt dinàmica. D’aquesta manera els nens i nenes practicaran esports d’una manera lúdica.

Que treballarem

▪ Treballar en equip.
▪ Gaudir de diferents esports d’una forma vivencial i lúdica.
▪ Conèixer diferents esports.

===========================================================


L'HORARI APROXIMAT DE LES EXTRAESCOLARS D'AQUEST CURS 2017 - 2018 PROPERAMENT

===========================================================


Subvencions a infants i joves per a la pràctica esportiva fora d'horari escolar, curs 2017-18

Atorgament d'un ajut públic a infants i adolescents amb una edat compresa entre els 6 i els 17 anys inclosos (excepte en el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual que s'amplia fins als 19 anys), que practiquin esport fora de l’horari escolar en entitats organitzadores homologades per l’Institut Barcelona Esports.
La finalitat d’aquestes subvencions és afavorir la pràctica de l’activitat esportiva del infants i adolescents integrants d’unitats familiars amb rendes baixes, per tal de garantir que cap menor pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons econòmiques.
La subvenció s'adreça a les unitats familiars que tinguin uns ingressos iguals o inferiors a 12.000,00 euros  anuals per a cada membre de la unitat familiar.
La renda personal disponible es calcularà dividint els ingressos anuals declarats de tota la unitat familiar entre el nombre total de membres, tenint en compte que se suma un membre més en els casos següents:
 • Quan un membre de la unitat familiar tingui una discapacitat superior al 33%, reconeguda oficialment per la Generalitat de Catalunya,
 • Quan es tingui reconeguda la condició de família monoparental, oficialment, per la per la Generalitat de Catalunya
En tot cas, tindran prioritat els sol·licitants que acreditin les rendes més baixes en cada tram.
El catàleg d'activitats es pot consultar mitjançant la pàgina web de l'Institut Barcelona Esports.
Cal saber que:
 • Només es podrà presentar una sol·licitud per infant o adolescent.
 • Les subvencions tenen caràcter voluntari i eventual. No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar com a precedent.
 • El pare, mare o tutor legal dels infants i adolescents destinataris de les subvencions seran els beneficiaris/àries de la mateixa i l'entitat on es preinscrigui l'infant o jove, per mitjà de la persona que ostenti la potestat parental o la seva representació legal serà el perceptor de la subvenció.
 • Les subvencions són compatibles amb qualsevol altra concedida per altres administracions, ens públics o privats. Tanmateix, l'import de les subvencions i de totes les que puguin ser compatibles, no podrà superar el cost total de l'activitat esportiva. 
Què podeu fer?

Abans d'iniciar la tramitació telemàtica aneu a l'entitat escollida per fer-hi la inscripció de l'infant. L'entitat organitzadora farà la reserva de plaça en l'activitat escollida i us lliurarà l'imprès per sol·licitar l'ajut, que és alhora el comprovant de preinscripció.

Un cop fet, presenteu la sol·licitud (exemplar per a l'Ajuntament), degudament segellada per l'entitat, al registre telemàtic de l'Ajuntament de Barcelona.
Què necessiteu saber?
Com es fa el tràmit?
Aneu a l’entitat escollida per fer la inscripció y empleneu el full de sol·licitud. Un cop segellat per la entitat, heu d'escanejar i guardar la sol·licitud al vostre ordinador.
Per accedir al tràmit us haureu d’identificar amb un certificat digital per presentar la sol·licitud al registre telemàtic.
Consulteu la llista de certificats digitals acceptats en aquest portal i els components tècnics que requereix la signatura electrònica.
 1. Empleneu el formulari.
 2. Adjunteu el full de sol·licitud emplenat, signat per tots els membres de la unitat familiar obligats a fer la declaració de la renda, i amb el segell de l’entitat
 3. Confirmeu les dades i signeu el formulari per presentar-lo al registre telemàtic.
I després...
 • L'Institut Barcelona Esports comprovarà la documentació presentada i farà proposta de resolució a la Presidència, qui emetrà la resolució d'atorgament o denegació.
 • La resolució de la Presidència posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, i en el termini d'un mes, recurs d'alçada davant l'Alcaldia.
 • En el cas de concedir-se la subvenció, el pagament s'efectuarà, mitjançant transferència bancària, en el compte de l'entitat esportiva escollida, essent aquesta la que assumirà l'obligació de justificar a l'Ajuntament l'efectiva destinació de la subvenció, en el ben entès que l'usuari completarà la temporada esportiva.
 • El termini màxim per a la resolució de la convocatòria és de tres mesos a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds. La manca de resolució, dins aquest termini, legitima els interessats per entendre com a desestimades, per silenci administratiu, les seves sol·licituds de concessió de les subvencions.
Qui ho pot demanar?
Considerant la durada del curs escolar, els menors i joves que poden optar a la subvenció són els nascuts a partir del dia 1 de gener de 2000 fins al 31 de desembre de 2011.
En el cas dels adolescents amb discapacitat intel·lectual poden optar a la subvenció els nascuts a partir del 1 de gener de 1998 fins el 31 de desembre de 2011.
Pot fer la tramitació el pare, mare o tutor legal del menor.
Documentació
Caldrà annexar la documentació següent:
 • Formulari emplenat de sol·licitud de l'ajut.
 • En cas, que el tutor no sigui el progenitor, haurà de presentar certificació de l'organisme que li ha atorgat la guarda.
 • Certificat de separació o divorci on consti el pacte econòmic, si escau.
 • Resolució de reconeixement de grau de discapacitat emès per la Generalitat de Catalunya (només en el cas que a la unitat familiar hi hagi un membre amb discapacitat).
 • En cas que no hi hagi obligació de fer la declaració de renda, és imprescindible que es presentin els documents que justifiquin els ingressos de cada membre major de 18 anys mitjançant els següents els documents que corresponguin:
  • Certificat d'imputacions integres de tots els membres de la unitat familiar o l'autorització a favor de l'Institut Barcelona Esports per obtenir-ne les dades fiscals de l'Agencia Tributaria.
  • Certificat d'ingressos de pensió de tots els membres de la unitat familiar en edat activa.
  • El full de salari o certificat d'ingressos de tots els membres en edat activa de la unitat familiar on viu el menor.
  • Justificant actualitzat (de l'entitat bancaria o dels Serveis Socials) del cobrament del PIRMI.
  • En cas d'estar en situació d'atur o de no declarar ingressos, els membres de la unitat familiar en edat activa hauran de presentar el document acreditatiu (emes per l'Oficina de Treball de la Generalitat) on es consigna si 
Dates
Any 2017:
 • Publicació de les bases que regulen l'otorgament de subvencions: BOPB de 19 de juliol
 • Publicació de la convocatòriaBOPB de 12 de setembre
 • Presentació de sol·licituds: del 13 de setembre al 3 d'octubre, ambdós inclosos
Preu
  El percentatge de la subvenció per trams en funció de la renda familiar disponible per membre de la unitat familiar i segons la prioritat indicada és el següent:
  de 0 a 6.140,00 euros90%
  de 6.140,01 a 9.959,66 euros60%
  de 9.959,67 a 12.000,00 euros30%
  L'import màxim de la subvenció serà de 324 euros.